Regulamin

 

Regulamin obowiązujący do dnia 19.06.2016 r.

Regulamin składania zamówienia

1. W przypadku zgody na realizacje zamówienia bez materiału porównawczego* odpowiedzialność za błędy w treści, układzie strony i kolorystyce ponosi Klient.
2. Nie skreślenie żadnej pozycji jest równoznaczne ze zgodą na realizacje przedmiotu zamówienia bez materiału porównawczego*.

Druk z materiałem porównawczym: [nie] [tak]

*materiałem porównawczym jest dostarczona do wykonawcy przez klienta próba kolorów w postaci wydruku lub fragmentu wydruku a także wydruku w skali czy wymiarze umożliwiającym wykonanie realizacji w oparciu o pożądane kolory na niej zawarte, wykonawca zastrzega sobie prawo do wykonania wydruku właściwego w oparciu o materiał porównawczy z różnicami wynikającymi z użycia odmiennego podłoża, tuszy lub plotera od dostarczonej próby.

3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wycofania zlecenia, zmiany treści zlecenia a także każdej innej formy ingerowania w postępującą realizację od chwili gdy Klient otrzymał potwierdzenie o przyjęciu zamówienia przez osoby powołane do obsługi zleceń Klienta. Osobami obsługującymi zlecenia Klienta są pracownicy Biura Obsługi Klienta, przydzieleni handlowcy regionalni a także każdy inny pracownik Wykonawcy uprawniony do prowadzenia spraw Klienta.

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie towaru w trakcie dostawy przez firmę kurierską. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru przesyłek.
5. W myśl artykułu 74 Ustawy o Prawie Przewozowym Klient ma obowiązek sprawdzić przed odbiorem przesyłki czy jej stan nie budzi zastrzeżeń. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.
6. W przypadku wniesienia reklamacji zleceniobiorca wymaga dołączenia skanu protokołu szkody.

Klient jest zobowiązany do zgłoszenia reklamacji opisanej powyżej w nieprzekraczalnym terminie  3 dni od daty dostarczenia  uszkodzonej przesyłki. 7. Klient obowiązany jest sporządzić protokół szkodowy poświadczony przez przewoźnika oraz niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie wykonawcę. Reklamacje dotyczą jakości usług należy w postaci pisemnego protokołu wraz z całością zamówienia przesłać na adres wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia odbioru materiałów.
8. Podstawą do przyjęcia reklamacji jest dostarczony materiał z wykrytą przez Klienta wadą.

9. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni od dnia otrzymania zwrotu reklamowanych prac wraz z dostarczonymi w formie elektronicznej lub listownej protokołami reklamacyjnymi.

10. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient poniesie koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.

11. Termin realizacji zlecenia jest terminem umownym i jest indywidualnie konsultowany z Klientem w oparciu o możliwości produkcyjne na dany dzień.

12. Niedotrzymanie terminu realizacji zlecenia, nie uprawnia Klienta do obciążania Wykonawcy dodatkowymi kosztami, o ile nie zostanie to ujęte w oddzielnym dokumencie wiążącym strony.

13. W przypadku nieterminowej wpłaty termin realizacji zostanie przesunięty do chwili uzyskania potwierdzenia o uiszczeniu opłaty za realizowane zlecenie.

14. W przypadku opóźnienia w płatności Klient zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości odsetek maksymalnych, o których mowa w art. 359 § 2¹ kodeksu cywilnego.

15. Na podstawie art. 589 k.c. Wykonawca zastrzega sobie własność sprzedanej rzeczy aż do chwili uiszczenia opłaty.

Warunki użytkowania flag

Wiatr i deszcz:

W przypadku gdy prędkość wiatru przekroczy 70km/h, flagi powinny zostać ściągnięte. Należy pamiętać o tym, że siła wiatru odczuwana przez człowieka przy gruncie jest znacznie mniejsza od tej, która działa na flagę zawieszoną na maszcie kilka lub kilkanaście metrów powyżej poziomu ziemi. Intensywny i długo utrzymujący się deszcz powoduje zwiększenie ciężaru flagi co doprowadzić może do jej szybszego zużycia, szczególnie gdy deszczowej pogodzie towarzyszy dodatkowo silny wiatr.

Zniszczenia mechaniczne:

Zniszczenia tego typu występują zawsze wtedy gdy powiewająca na wietrze flaga uderza lub ociera o inny obiekt, np. maszt, inną flagę, za luźną linę masztu itp. Aby zredukować ryzyko powstania uszkodzeń mechanicznych należy zawsze sprawdzić czy flaga powiewa swobodnie nie zaczepiając o żadne przeszkody.

Uwaga! Zmiana regulaminu od dnia 20.06.2016 r.

Grupa Globart


Globart Media
Globart Nieruchomości

Kontakt

GLOBART Print Sp. z o.o. ul. Ciołkowskiego 88H (Biuro)
15-545 Białystok
Podlaskie, Polska
tel. +48 85 65 30 700
fax. +48 85 65 30 872
NIP 542-301-39-69
Pon. - pt. 8.00 - 16.00
EnglishGermanPoland